TECSYMOLD ENGINEERING S.L. garanteix la privacitat de les dades de caràcter personal aportades, segons la LOPD. La visita a aquest website no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, però durant la visita és possible sé que sol.licitin dades de caràcter personal a través de formularis.

Aquestes dades seran utilitzades per contestar la sol.licitud realitzada per la seva part i per a l’enviament de la mateixa. També seran utilitzades per enviar-los informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació. A l’enviar aquest formulari vostè està acceptant explícitament la recepció dels mateixos i en el cas que no desitgés rebre la nostra informació, únicament hauria d’enviar un correu electrònic sol.licitant la baixa del nostre servei informatiu. Les seves dades personals formaran part del fitxer clients, el destinatari i responsable del fitxer i del tractament del mateix és:

  • TECSYMOLD ENGINEERING S.L.
  • C/Santiago Rusiñol, 14, Naus c2-c3
  • 08213 Polinyà
  • Barcelona – España
  • CIF: B-67597815
  • Telf.: +34 937 130 830
  • E-mail:tecsymold@tecsymold.com

on podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, mitjançant escrit a l’adreça abans indicada, incloent còpia del DNI o document identificatiu equivalent. La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per als que eren sol.licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari. En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part del mateix fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol.licitud o comentari que ens realitza, essent aplicables la resta d’extrems indicats en el paràgraf anterior.

Tots els seus dades seran donats de baixa definitivament de la nostra base de dades pels següents motius:

  • 1º- a petició seva.
  • 2º- quan hagin deixat de ser necessàries per als fins que van motivar la seva recollida.

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre llei, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web.